จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2,860

1,217

มาปกติ

804

สาย/ขาด

Your sales monitoring dashboard template. Learn more

มัธยมปลาย August 01 - August 31

2,409 4,5%

Avg customers/Day
มัธยมต้น August 01 - August 31

0.40% 0.20%

Avg customers/Day